Stowarzyszenie...

Cele Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "GRANIE BEZ GRANIC":

 • Działania kulturotwórcze na rzecz popularyzacji muzyki i kultury krajów Europy i Azji, zbliżanie ludzi i narodów poprzez uczestnictwo w kulturze i sztuce, inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinie oświaty, nauki, kultury. 
 • Działania na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. 
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie działań muzycznych, wspierania i popularyzowania twórczości muzycznej krajów europejskich i azjatyckich, takie działania które przyczyniać się będą do przybliżania kultur, ukazywania ich pięknej różnorodności ponad granicami państwowymi. 
 • Szerzenie idei integracji europejskiej ale także podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej jej państw składowych, ułatwianie swoim członkom i obywatelom kontaktów ze sztuką i z instytucjami kultury, organizacjami międzynarodowymi. 
 • Działania na rzecz rozwoju kultury. 
 • Promocja kreatywnych postaw w środowiskach lokalnych oraz ich integracji i rozwoju z uwzględnieniem specyfiki miejscowości i regionu. 
 • Promocja i organizacja wolontariatu w odniesieniu do działań kulturotwórczych. 
 • Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dorosłym, dzieciom i młodzieży. 
 • Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, faszyzmowi, ksenofobii, rasizmowi i nacjonalizmom.

KRS: 0000474017    REGON: 200802644
KONTO: BGŻ 67203000451110000002768540


                           
Statut 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego: 
„Granie bez Granic”

Rozdział I .Postanowienia
§ 1 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne: „Granie  bez Granic, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu: Granie bez Granic
  Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r (Dz. U. 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu , posiada osobowość prawną  i powołane jest na czas nieokreślony.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 § 2 

 1. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Białystok, 
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polski. Dla właściwej realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polski z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania i o zbliżonych celach 
§ 3 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura. 
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego jak również odznak oraz pieczęci okrągłych i podłużnych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych
 3. Stowarzyszenie dla realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne organizacje i biura w granicach przewidzianych obowiązującym prawem
                                                    
Rozdział II  Cele Stowarzyszenia 
§ 1 
Celem strategicznym Stowarzyszenia są :działania kulturotwórcze na rzecz popularyzacji  muzyki i kultury krajów Europy i Azji, zbliżanie ludzi i narodów poprzez uczestnictwo w kulturze i sztuce, inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinie oświaty, nauki, kultury. Działania na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Prowadzenie działalności edukacyjnej , popularyzatorskiej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie działań muzycznych, wspierania i popularyzowania twórczości muzycznej krajów europejskich i azjatyckich. Takie działania które przyczyniać się będą do przybliżania kultur, ukazywania ich pięknej różnorodności ponad granicami państwowymi. Celem jest szerzenie idei integracji europejskiej ale także podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej  jej państw składowych,  ułatwianie swoim członkom i obywatelom kontaktów ze sztuką i z instytucjami kultury ,  organizacjami międzynarodowymi. Działania na rzecz rozwoju kultury. Promocja kreatywnych postaw w środowiskach lokalnych oraz ich integracji i rozwoju z uwzględnieniem specyfiki miejscowości i regionu. Celem jest promocja i organizacja wolontariatu w odniesieniu do działań kulturotwórczych. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dorosłym, dzieciom i młodzieży. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, faszyzmowi,ksenofobii, rasizmowi  i nacjonalizmom.
                                                                        
§ 2 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym kraju,współpracę międzyregionalną i międzynarodową. Organizację imprez i festiwali artystycznych  krajowych i międzynarodowych, udział w festiwalach krajowych i zagranicznych jego członków, organizację spotkań artystycznych i naukowych, seminariów , konferencji, szkoleń,zjazdów, wystaw, targów, organizację studiów nagrań , zakup instrumentów muzycznych, urządzeń nagłośnieniowych i audiowizualnych służących realizacji tych celów. Organizację szkoleń  i wymianę instruktorów i zespołów muzycznych. Opracowanie i realizację projektów edukacyjnych, prowadzenie działalności oświatowej, organizowanie wyjazdów studyjnych i wymianę młodzieży, indywidualnych artystów i grup artystycznych. Działania na rzecz rozwoju regionalnego i współpracy z zagranicą bez względu na narodowość i obywatelstwo, rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy narodami i społeczeństwami, podejmowanie inicjatyw ochrony i zachowania różnorodności kulturalnej, języków, gwar lokalnych,umacnianie warunków prawnych pozwalających na poszanowanie odrębności narodowej i kulturalnej. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji. Prowadzenie działalności wydawniczej i wydawniczej muzycznej. Gromadzenie środków finansowych,w tym zbiórki publiczne, pozyskiwanie dofinansowań, subwencji, darowizn i grantów od instytucji samorządowych i europejskich na cele statutowe stowarzyszenia. Korzystanie ze sponsoringu i spadków. Prowadzenie innej działalności gospodarczej i pozagospodarczej sprzyjającej rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.Stowarzyszenie realizuje cele poprzez swoich członków ,sympatyków i współpracę z instytucjami.Władze naczelne Stowarzyszenia mogą w drodze uchwały zwiększać lub ograniczać zakres działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie
Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki 

§ 1 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 1. Zwyczajnych 
 2. Wspierających 
 3. Honorowych 
§ 2 
Członkami Stowarzyszenia mogą być: 
 1. Osoby fizyczne, chcące realizować cele wyznaczone przez niniejszy Statut 
 2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie. 
§ 3 
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować, osoba taka  składa  pisemną deklarację  wraz z  rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwała podjętą, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji .
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową bądź merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia 
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji 
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu. 
 7. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest: 
 1. Czynnie współdziałać w realizacji programu Stowarzyszenia,
 2 .Brać czynny udział w inicjatywach, działalności i pracy Stowarzyszenia,
 3. Realizować postanowienia Walnego Zebrania Członków, oraz Zarządu,
 4. Uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Stowarzyszenia,
 5. Uczestniczyć aktywnie w ramach Zespołów organizowanych przez Stowarzyszenie.
 6.  Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 7.  Regularnie płacić składki, przewidziane dla członków zwyczajnych. 
      8. Prawem członka zwyczajnego jest:
 1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 2. Czynne i bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia
 3. Występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia,
 4. Otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
 5. Uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszenia, w szczególności w działaniach artystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie, 
§ 4 
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni 
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zdeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia. 
§ 5 
 1. Członkiem zwyczajnym może być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na zebraniach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, oraz bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
 2. Członkiem zwyczajnym może być małoletni w wieku od 16 do 18 lat bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być  cudzoziemcy i  obywatele Unii Europejskiej, niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
§ 6 

 1. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre imię Stowarzyszenia. 
§ 7

 1. Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia są: upomnienie, nagana, zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz Stowarzyszenia, zawieszenie w prawach członka oraz wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia. 
§ 8 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu.
  2. Wykluczenie z grona członków przez Zarząd w sytuacji:
  a) Skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu za niepłacenie składek członkowskich przez okres przekraczający rok.
  b) Skreśleniu z listy członków, na mocy uchwały Zarządu, jeżeli członek zwyczajny Stowarzyszenia zaprzestał czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia przez okres, co najmniej   12 miesięcy.
   c) Z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Śmierci członka Stowarzyszenia. 
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, członek zwyczajny Stowarzyszenia może odwołać się, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
§ 9 
Zarząd Stowarzyszenia może na indywidualny, umotywowany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne równoważne świadczenia. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 
                                                              
                                         I Przepisy ogólne 
                                                § 1 
1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów . W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 
2. Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w zebraniu uczestniczyła minimum 1/3 uprawnionych, chyba, że Statut stanowi inaczej, a wszyscy uprawnieni zostali o zebraniu prawidłowo powiadomieni.
W wyniku braku kworum otwiera się kolejne zebranie w którym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów spośród obecnych członków Stowarzyszenia
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

                                                 § 2 
1. Oświadczenia woli składają w imieniu Stowarzyszenia Prezes  lub dwóch członków zarządu jednocześnie. 
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest uprawniony Prezes   Zarządu, bądź dwóch członków Zarządu Głównego łącznie.
                                                § 3   
1. Szczegółowy regulamin, określający sposób zwoływania zjazdów członków Stowarzyszenia, przebieg zebrań i posiedzeń, ustalania porządku i prowadzenia obrad, sposobu głosowania i zgłaszania wniosków oraz szczegółów trybu przeprowadzania wyborów, a także inne zagadnienia wskazane w Statucie, uchwala na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
2. Funkcjonowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, reguluje regulamin przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

                                       II Władze Stowarzyszenia 
                                                             § 1 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
2. Zarząd Stowarzyszenia, 
3. Komisja Rewizyjn
                                                             § 2 
I. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd, minimum raz na 4 lata czyli w okresie działania kadencji Zarządu.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływany przez Zarząd w przypadku: 
              1. Podjęcia uchwały przez Zarząd, 
              2. Wniosku Komisji Rewizyjnej, 
3. Pisemnego żądania, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od dnia złożenia 
 wniosku. Zjazd ten powinien odbyć się najpóźniej w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania, i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia swych członków, co najmniej  7  dni przed terminem w sposób określony w regulaminie. 
6. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział: 
                       1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia 
                       2. z głosem doradczym, członkowie wspierający i członkowie honorowi. 
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 
                        1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
                        2. Odwoływanie Zarządu .
                        3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi, 
                     4. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej, 
                     5. Wytyczanie kierunku, ustalanie programu pracy Stowarzyszenia, zatwierdzanie ogólnego programu i kierunku działań oraz uchwalanie planów działalności, ocena działalności Stowarzyszenia, 
                      6. Uchwalanie zmian Statutu, 
                      7. Podjęcie uchwały o rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku  
                       8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
                       9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia, 
                      10. Uchwalanie regulaminów, 
                      11. Rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków poszczególnych członków Stowarzyszenia. 
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia. 
9. Uchwały walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu

                                                    II Zarząd Stowarzyszenia 
1.Zarząd Stowarzyszenia będący najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się, z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza , Skarbnika i członka Zarządu .Prezesa wybiera Zarząd bezwzględną większością głosów (połowa plus jeden głos). Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani okresowo w ramach Stowarzyszenia w celach realizacji programu. 
3. Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia może zostać wybrany na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż  cztery  razy na rok. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd. 
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego  zastępcy. 
6. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie Uchwał.
2.  Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia, 
2. Kierowanie pracą i całością działalności Stowarzyszenia, 
3. Zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawianie projektu porządku obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
4. Przygotowywanie ogólnego programu działań Stowarzyszenia, 
5. Skreślanie członków Stowarzyszenia, 
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, a w szczególności określanie zasad wydatkowania funduszy Stowarzyszenia 
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich  i trybu ich płacenia, 
8. Podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych, w tym o dotacje, 
subwencje, darowizny i dofinansowania działalności Stowarzyszenia, 
9. Przygotowywanie wniosków o nadanie godności członka honorowego, 
7. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie dla innych władz Stowarzyszenia. 
8. Stowarzyszenie, poprzez decyzję Zarządu może zatrudnić osoby fizyczne do prowadzenia prac na rzecz Stowarzyszenia. 
9. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Nie zatwierdzenie sprawozdania i nieudzielanie absolutorium przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powoduje ustąpienie całego składu Zarządu. 
10. Odwołać Zarząd może Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu, większością kwalifikowana w stosunku 3/4 głosów, 
11. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie musi odwoływać całego Zarządu, a jedynie poszczególnych jego członków, powołując w ich miejsce nowych. 
12. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Zarządu, jego śmierci bądź innych okoliczności uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce powoływany jest nowy członek, wybierany przez Walne Zebranie 

                                                III Komisja Rewizyjna 
1. Komisja rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 4 lat. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie. 
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 
3. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia; 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. 
5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, 
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi, 
3. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium, 
4. Występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
5. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
7. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci bądź innych okoliczności uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce powoływany jest nowy członek, wybrany przez Walne Zebranie. 
                                          
IV MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
                                                   § 1 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i sponsoringu
                                                   § 2 
W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Stowarzyszenie składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 
                                                   § 3 
Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według ogólnie obowiązujących zasad, określonych w odrębnych przepisach. 
                                                   § 4 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
                                                   § 5 
Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni za miesiąc następny od daty zawiadomienia o przyjęciu na członka.
                                                    § 6 
1. Zarząd Stowarzyszenia przeznacza zebrane środki na cele Statutowe Stowarzyszenia, według własnej woli, mając na względzie istotne potrzeby i cele Stowarzyszenia oraz jego dobro, chyba, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w inny sposób zadeklarowało ich przeznaczenie 
2. Zarząd Stowarzyszenia Składa sprawozdanie (raport) Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia, ze sposobu dokonywanych wydatków, oraz ich celów i przeznaczenia. 
                                                   § 7 
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
3. Stowarzyszenie opracowuje sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy. 
                                                   § 8 
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia cały majątek przechodzi na cele wyznaczone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

V Postanowienia końcowe 

§ 1 
Zmiana Statutu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i po wpisaniu zmian do KRS. 
§ 2 
Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz